Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Incassodiensten Van Loon Incasso Advocaten onder nummer 59/2020 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Midden Nederland op 2 maart 2020. Samengesteld door Van Loon Advocaten B.V. Repro- en auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Van Loon Incasso Advocaten: Van Loon Incasso Advocaten is een handelsnaam van Van Loon Advocaten B.V.;
 • Van Loon Advocaten B.V.: de besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30277814, , hierna aangeduid met ‘opdrachtnemer’, ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’;
 • Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten: De stichting waarover het betalingsverkeer loopt tussen Van Loon Advocaten B.V. en de debiteur van opdrachtgever enerzijds en tussen Van Loon Advocaten B.V. en opdrachtgever anderzijds, zulks ter bescherming van de gelden van opdrachtgever, hierna ook aangeduid met ‘de Stichting’;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst terzake incassodiensten heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever. Een overeenkomst tot dienstverlening bestaat altijd uit een inspanningsverplichting niet zijnde een resultaatsverplichting;
 • Vordering: Het totaal van de hoofdsom, boetes, de wettelijke of overeengekomen rente, verschotten en incassokosten;
 • Incassodiensten: Alle diensten die Van Loon Advocaten B.V. aanbiedt op het gebied van preincasso, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en incasso-adviezen en incassoproducten waaronder begrepen doch niet beperkt tot modellenpakketten, incassostickers, incassostempels;
 • Incassovordering: het volledige opeisbare bedrag bij aanvang in één incassozaak;
 • Incasso opdracht: betreft de inning van één gespecificeerde Vordering bij één gespecificeerde debiteur op één gespecificeerd adres, een en ander zoals gespecificeerd door de opdrachtgever bij het indienen van de opdracht.

2. Algemeen

2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan terzake incassodiensten worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten terzake incassodiensten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.

2.6 Alle definities genoemd in Artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Iedere andere in deze Algemene Voorwaarden genoemde definitie zal de daaraan gegeven betekenis hebben.

2.7 (Sub)kopjes in deze Algemene Voorwaarden dienen het gemak van de lezer en hebben geen zelfstandige betekenis.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behelst een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden:

a) naar Partijen tevens een verwijzingen naar hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
b) naar een “persoon” een verwijzing naar een (natuurlijk) persoon, onderneming, vennootschap, organisatie, overheid(sorgaan), vereniging, stichting, maatschap of vennootschap onder firma (met of zonder rechtspersoonlijkheid of enig ander Nederlandse of buitenlandse privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon);
c) naar een “derde” een verwijzing naar enig ander persoon dan de Partijen zelf;
d) naar een tijdstip een verwijzing naar Nederlandse tijd;
en e) naar een wetsbepaling een verwijzing naar die bepaling zoals die luidt van tijd tot tijd.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.

3.3 Wij gaan uit van, en opdrachtgever staat in voor, de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven informatie, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.

3.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.

3.5 Indien wij kosten hebben moeten maken om de opdrachtgever een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand, eerst nadat wij de opdrachtbevestiging/offerte ondertekend retour hebben ontvangen, dan wel indien wij uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst.

4.2 Indien het aanbod langs elektronische weg door ons is gedaan en door opdrachtgever is aanvaard, bevestigen wij zo nodig langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Wij kunnen voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.

4.4 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

4.5 Voor de diensten kan een vooruitbetaling van opdrachtgever worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.6 De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd dan wel toestemming heeft verleend voor de volgende fase.

4.8 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Als ontvanger van de betalingen van de debiteur van opdrachtgever zullen wij in de correspondentie met de debiteur uitsluitend de Stichting aanwijzen. De afwikkeling van de derdengelden met de opdrachtgever zal eveneens via de Stichting plaatsvinden.

4.9 Ten behoeve van de verrekening van onze (toekomstige) vordering incassokosten op de opdrachtgever in geval van diens faillissement wordt deze (toekomstige) vordering krachtens deze algemene voorwaarden bij het verstrekken van de opdracht bij voorbaat gecedeerd aan de Stichting, onder de opschortende voorwaarde van het faillissement van opdrachtgever en daarvan wordt hierbij mededeling gedaan aan opdrachtgever.

4.10 Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Incassowerkzaamheden

5.1 De opdracht heeft als doel betaling te verkrijgen van de openstaande Vordering(en) van de opdrachtgever door een volledige overname van het buitengerechtelijke en desgewenst gerechtelijke incassotraject.

5.2 Wij zijn ook in het buitengerechtelijke traject zeer bedreven in het binnenhalen van openstaande Vorderingen en daarin zeer effectief. Wij schrijven de debiteur aan en brengen deze, naast de overgedragen hoofdsom, de wettelijke of overeengekomen rente en incassokosten in rekening.

5.3 Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, zetten wij alle ons ter beschikking staande middelen in om de schuldenaar alsnog tot betaling te bewegen, eerst in het minnelijke traject en daarna desgewenst middels gerechtelijke incasso.

5.4 Wij nemen zelfstandig de maatregelen die nodig zijn, daarbij rekening houdend met het belang van de Vordering en de spoedeisendheid. Wij voeren met opdrachtgever overleg over:  Het instellen van een gerechtelijke procedure;  Beslaglegging en verkoop van roerende en onroerende zaken;  Een voorstel tot finale kwijting.

5.5 Wij verzorgen het buitengerechtelijke incassotraject op basis van ‘no cure no pay’. Dat wil zeggen: Incasseren wij niets, dan betaalt opdrachtgever ons niets. Incasseren wij wel, dan belasten wij de bij de debiteur in rekening gebrachte incassokosten aan opdrachtgever door als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden.

5.6 Bij verhaal van de volledige Vordering is de opdracht voor opdrachtgever zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten.

5.7 Indien de Vordering gedeeltelijk of in termijnen wordt betaald zoals bij een betalingsregeling, is toerekening van betalingen als bepaald in de artikelen 5.8 tot en met 5.13.

5.8 Aangezien wij onze buitengerechtelijke werkzaamheden op basis van ‘no cure no pay’ verrichten en opdrachtgever bij ons geen abonnement afneemt en wij opdrachtgever ook geen honorarium op basis van uurtarief in rekening brengen (opdrachtgever betaalt niets zolang er niets wordt geïncasseerd), worden betalingen allereerst aangewend ter voldoening van de aan ons toekomende vergoeding.

5.9 Opdrachtgever betaalt echter nooit meer dan er in dat betreffende dossier is ontvangen. Bij toerekening kunnen de kosten (exclusief BTW) dus niet hoger zijn dan de betaalde bedragen.

5.10 Betalingen strekken vervolgens en in die volgorde in mindering op verschotten (kosten van derden),rente en hoofdsom, conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

5.11 Het bepaalde in artikel 5.10 geldt voor iedere betaling die door opdrachtgever of door ons is ontvangen vanaf de datum van onze eerste brief aan de debiteur. Hieronder zijn ook begrepen betalingen die op dezelfde dag van onze eerste brief zijn ontvangen. Indien er meerdere dossiers met vorderingen op desbetreffende debiteur van opdrachtgever bij ons in behandeling zijn, vindt toerekening in dat geval naar evenredigheid plaats.

5.12 Indien de debiteur slechts de openstaande facturen betaalt en verzuimt de invorderings- en incassokosten te voldoen, heeft dat dus tot gevolg dat een deel van de openstaande facturen niet is betaald. In dat geval zullen wij de invorderings- en incassokosten verrekenen met de betaling van de debiteur of indien deze rechtstreeks heeft betaald aan opdrachtgever, bij opdrachtgever aanspraak maken op betaling van de invorderings- en incassokosten.

5.13 Indien het buitengerechtelijke incassotraject na afloop daarvan niet tot (volledige) betaling leidt, ontvangt opdrachtgever van ons een vrijblijvend advies of het zinvol zou kunnen zijn om de Vordering in rechte te incasseren. Wij verstrekken opdrachtgever in dat geval een advies voorzien van een kostenopgave. Pas na ontvangst van schriftelijk akkoord van opdrachtgever wordt daadwerkelijk overgegaan tot dagvaarding.

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever dient bij de Incasso opdracht een deugdelijke Vordering in bij ons, dit wil onder meer zeggen dat zij er voor in staat dat:

a) De Vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijke vervulde tegenprestatie;
b) Er geen sprake is van verjaring van de Vordering;
c) Het vorderingsrecht van de opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
d) Er een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur conform de Wet Normering Buitengerechtelijk Incassokosten, boek 6 BW, behoudens in geval van een zogenaamde pré-incasso;
e) Er geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling bij de betreffende debiteur;
f) De Vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven;
g) Er geen sprake is van enige andere situatie waardoor opdrachtgever geen aanspraak kan maken op de ingediende Vordering.

6.2 Tegelijk met de incasso opdracht worden door de opdrachtgever aan ons alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere;
a) Kopieën van de overeenkomst welke aan de Vordering ten grondslag ligt;
b) Kopieën van alle facturen en de (volledige) historie daarvan;
c) Kopieën van alle overige relevante stukken, waaronder de herinneringen en aanmaningen met aanzegging van kosten en overige correspondentie met de debiteur;
d) Kopieën van de van toepassing zijnde voorwaarden.

6.3 De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het dossier bij opdrachtnemer en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken. De opdrachtgever staat voorts in voor de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens in het online-incassoprogramma.

6.4 Wij maken van alle ontvangen stukken en documenten een scan. Originele stukken worden niet door ons bewaard.

6.5 Bij overtreding van het in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 bepaalde zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

7. Onze verplichtingen

7.1 Wij zullen de incassowerkzaamheden discreet en met respect voor het imago van de opdrachtgever uitvoeren. Wij zullen per omgaande op de door de debiteur of namens deze gedane verzoeken of voorstellen reageren en deze zo nodig (in ieder geval dan, wanneer overleg vereist is) aan opdrachtgever voorleggen. Desondanks leveren wij een inspanningsverplichting en kunnen dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

7.2 Wanneer opdrachtgever ons opdraagt een Vordering te incasseren, machtigt zij ons daarmee in haar naam alle benodigde incassomaatregelen te treffen die naar ons inzicht noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in;
a) Het schriftelijk en telefonisch benaderen van de debiteur;
b) Het in rekening brengen van rente en kosten namens de opdrachtgever;
c) Het ontvangen van gelden;
d) Het treffen van een redelijke betalingsregeling, gelet op de omstandigheden van het geval;
e) Het geven van redelijk uitstel van betaling aan de debiteur, gelet op de omstandigheden van het geval.

7.3 Opdrachtgever heeft, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met ons, geen zeggenschap over de wijze waarop de incasso opdracht door ons wordt uitgevoerd.

7.4 Opdrachtnemer gaat bij de berekening van kosten en rente uit van de som der openstaande facturen. Wanneer bij de ingediende facturen sprake is van administratiekosten (hoe dan ook genaamd) en rente welke door opdrachtgever in rekening zijn gebracht, staat het opdrachtnemer vrij deze kosten niet in de vordering op te nemen.

7.5 Zodra de opdracht is verstrekt dient de opdrachtgever zich te onthouden van contacten met de debiteur. Opdrachtgever is gehouden om de debiteur te verwijzen naar opdrachtnemer en zij dient ons direct van dit verwijzen op de hoogte te stellen.

7.6 Wanneer er gedurende de opdracht door ons om aanvullende informatie of instructie wordt verzocht, zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie onverwijld verstrekt wordt.

7.7 Wanneer de opdrachtgever gedurende de Incasso opdracht informatie ontvangt die betrekking heeft op het ter incasso gegeven dossier, dient zij ons hiervan onverwijld melding te maken.

7.8 De opdrachtgever dient zich te onthouden van;
a) Het hinderen van de werkzaamheden van opdrachtnemer;
b) Het verzwijgen of achterhouden van informatie;
c) Het niet verstrekken van verzochte gegevens of informatie binnen 7 kalenderdagen;
d) Het contact hebben met de debiteur omtrent het uit handen gegeven dossier in welke vorm dan ook;
e) Het tevens aan een derde uitbesteden van het uit handen gegeven dossier;
f) Het aan een derde overdragen van de uit handen gegevenVordering.

7.9 Bij overtreding van het in artikel 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 bepaalde, zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

8. Geïncasseerde bedragen

8.1 Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die tijdens onze bemiddeling, bij opdrachtnemer dan wel bij de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten zijn betaald.

8.2 Onder geïncasseerde bedragen worden tevens de bedragen verstaan die tijdens de bemiddeling rechtstreeks aan opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door opdrachtgever ontvangen worden op dezelfde dag dat de Vordering bij opdrachtnemer is ingediend c.q. ontvangen, zijn daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

8.3 Betalingen die direct bij opdrachtgever zijn binnengekomen, dient opdrachtgever schriftelijk zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer door te geven, met vermelding van de valutadatum van de betaling en de hoogte van deze betaling met de vermelding van de omschrijving.

8.4 Betalingen van een debiteur die door opdrachtgever worden ontvangen strekken altijd eerst in mindering op het dossier dat bij ons in behandeling is.

8.5 Onder geïncasseerde bedragen worden tevens verstaan de bedragen waarmee de opdrachtgever tijdens de behandeling van de opdracht de Vordering verlaagt, zoals bijvoorbeeld in het geval van;
a) Het (deels of geheel) crediteren of laten vervallen van facturen;
b) De annulering van de incasso opdracht;
c) Het accepteren van retourlevering van goederen;
d) Het verrekenen van een betaling die ontvangen werd door de tussenkomst van ons;
e) Het accepteren van een schikking;
f) Het compenseren van Vorderingen;
g) Het accepteren van een door debiteur op zich genomen tegenprestatie;
h) Of andere gevallen waarin de opdrachtgever (gedeeltelijk) afziet van aanspraak op de bij opdrachtnemer ter incasso gegeven vordering.

8.6 In dergelijke gevallen als opgesomd in artikel 8.5 wordt de provisie ook berekend over het bedrag waarmee het opeisbare bedrag wordt verminderd.

8.7 Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen 7 kalenderdagen te informeren omtrent een verlaging van de vordering zoals bedoeld in artikel 8.5.

8.8 Opdrachtnemer baseert de hoogte van de incassokosten op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijk Incassokosten, boek 6 BW dan wel bij zakelijke debiteuren op de fungerende Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. Opdrachtnemer berekent voor zowel particuliere als zakelijke debiteuren het maximaal toegestane tarief.

8.9 Wordt de incassozaak in een gerechtelijke procedure vervolgd, door opdrachtnemer of door een via opdrachtnemer ingeschakelde derde, kan er naast de provisie een honorarium gerekend worden. Tevens worden alle andere kosten zoals griffierecht, onderzoeken, deurwaarderskosten en informatiekosten aan opdrachtgever doorbelast.

9. Incassokosten

9.1 Voor de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt als ons honorarium het incassotarief. Dit bestaat uit de wettelijk toegestane dan wel contractuele incassokosten te vermeerderen met de BTW. Het tarief wordt berekend over de hoofdsom, over de te ontvangen rente en verschotten (zie hierna) wordt geen incassotarief berekend. In geval van meerdere Vorderingen, worden incassokosten berekend over de gehele uitbestede portefeuille aan Vorderingen en zijn deze integraal (niet per Vordering maar als één bedrag over het geheel aan Vorderingen) verschuldigd en zullen zoveel mogelijk worden verrekend met de te ontvangen betalingen.

9.2 Het incassotarief omvat niet de gerechtelijke incassowerkzaamheden en de verschotten, zoals:

 • Extracten;
 • Griffierechten;
 • Kosten van de gerechtsdeurwaarder(betekening en executiekosten);
 • Andere aantoonbare kosten die door derden voor de betreffende schuldvordering zijn gemaakt (bijv. verhaalsinformatie, leges en uittreksels handelsregister en kadaster).

9.3 Indien de Vordering niet buitengerechtelijke kan worden geïncasseerd, zullen wij in overleg met opdrachtgever en uitsluitend na diens toestemming overgaan tot gerechtelijke incasso, zo nodig desgewenst voorafgegaan door beslaglegging. Voor de verschotten die daarmee gemoeid zijn (zie artikel 9.2), zullen wij opdrachtgever een voorschot vragen, dat vooraf moet worden voldaan.

9.4 Indien en uitsluitend als in een gerechtelijke procedure verweer wordt gevoerd, worden de werkzaamheden in de gerechtelijke procedure steeds maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. Beslagwerkzaamheden worden doorbelast tegen het uurtarief.

9.5 De proceskosten (bestaande uit de verschotten en een tegemoetkoming in het honorarium voor de gerechtelijke incassowerkzaamheden, ook wel salaris gemachtigde genoemd) zullen tezamen met de hoofdsom en de rente, zoveel mogelijk, op de schuldenaar worden verhaald. Indien opdrachtgever onverhoopt mocht worden veroordeeld in de proceskosten van de debiteur, komen deze volledig voor rekening van opdrachtgever.

9.6 Indien in een gerechtelijke procedure verweer is gevoerd en wij onze werkzaamheden in dat traject op uurtarief in rekening hebben gebracht aan opdrachtgever, komen de proceskosten tot dat bedrag exclusief BTW aan opdrachtgever toe. Is er geen verweer gevoerd (in geval van verstek) dan komt het salaris gemachtigde en de eventuele nakosten aan ons toe als beloning, tenzij hierover andersluidende afspraken met Opdrachtgever zijn gemaakt.

10. Afrekening

10.1 Bij de eindafrekening geven wij volledige rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven.

10.2 Alle ontvangsten en alle verschotten worden gespecificeerd. In het geval de Vordering niet (geheel) geïncasseerd is, geven wij de reden op waarom de Vordering niet kon worden geïncasseerd.

10.3 Mochten wij nadat de afrekening heeft plaatsgevonden nog betalingen ontvangen, dan berichten wij opdrachtgever per omgaande daarover.

11. Wijziging van de overeenkomst, duur, opzegging, opschorting, ontbinding en annulering

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever kan op ieder moment via het online-incassoprogramma de stand van zaken in het dossier waarnemen. Wij zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, dit kan ook digitaal middels het online-incassoprogramma plaatsvinden.

11.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

11.4 De overeenkomst tussen ons en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen. 1

1.5 Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst 2 kalendermaanden voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd tegen de eerste van de maand met in acht name van één kalendermaand.

11.6 Opdrachtgever zal in geval van opzegging of bij beëindiging anderszins een onmiddellijk opeisbare, redelijke vergoeding voor de incassowerkzaamheden tot op dat moment verschuldigd zijn van 15% van de hoofdsom. Zolang deze niet is voldaan, zijn wij gerechtigd om de zaken onder ons te houden. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook eerst na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

11.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de opdrachtgever, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn, dan wel in haar risicosfeer vallen. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11.8 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt;
b) Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;
c) De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
e) Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

11.9 In geval van faillissement van opdrachtgever of indien de aan ons ter incasso gegeven Vorderingen in beslag worden genomen of onder een pandrecht vallen en/of dit wordt ingeroepen/uitgeoefend, blijven wij exclusief en privatief bevoegd tot incasso en afwikkeling van deze Vorderingen en zal het bepaalde in artikel 11.6 van overeenkomstige toepassing zijn.

11.10 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.

11.11 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Einde Incasso opdracht

12.1 Opdrachtnemer en de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten B.V. zullen voor opdrachtgever ontvangen bedragen onder aftrek van provisie en incassokosten overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bankrekening. De afdrachten vinden uiterlijk plaats in de laatste week van de volgende maand, doch het streven van opdrachtnemer is om dit binnen 7 dagen te doen.

12.2 Bij een afbetaling in delen, geschiedt de overboeking, op verzoek, telkens wanneer het afbetaalde bedrag (onder aftrek van provisie en incassokosten) € 500,- overschrijdt. Indien opdrachtgever frequentere overboeking wenst zijn wij gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen.

12.3 Opdrachtnemer en de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten B.V. zijn niet aansprakelijk voor ontstane koers-, valuta- en of omrekeningsverschillen tijdens dan wel na de uitvoering van de Incasso opdracht. Koers-, valuta- en omrekeningsverschillen zijn voor rekening van de opdrachtgever en over geïncasseerde bedragen wordt geen rente vergoed

12.4 Het staat opdrachtnemer vrij zonder nadere toelichting een dossier te sluiten wegens oninbaarheid van de Vordering, na voldoening van de verschuldigde provisie en incassokosten.

12.5 Alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

12.6 Opdrachtnemer is niet verplicht de in het kader van de Incasso opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het door opdrachtnemer aangelegde dossier.

13. Betaling

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van onze declaraties door opdrachtgever te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

13.2 Alle door opdrachtgever of debiteur van opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van door ons gemaakt invorderings- en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).

13.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13.4 Klachten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten schorten de betalingsverplichting niet op.

13.5 Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.

13.6 In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Rente en kosten

14.1 Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van onze vorderingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250.

15. Geheimhouding en privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van opdrachtnemer aan opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

15.4 Opdrachtnemer bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden binnen ons eigen dienstaanbod. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons kenbaar te maken.

15.5 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de opdrachtgever of waarvoor de opdrachtgever uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

16. Non wervingsbeding

16.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, medewerkers van ons waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en/of die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken.

17. Aansprakelijkheid

17.1 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso binnen Nederland en internationaal geschiedt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de incasso opdracht.

17.2 Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incassozaak opdrachtnemer inschakelt, dan geeft opdrachtgever opdrachtnemer de volmacht uit naam van opdrachtgever deze incasso opdracht bij een derde, buitenlands incasso intermediair, in behandeling te geven. Opdrachtnemer vertegenwoordigt in dat geval de opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever en de derde.

17.3 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.

17.4 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

17.5 Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

17.6 Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan opdrachtgever mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.

17.8 Het bepaalde in dit artikel 17 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, van het geleverde zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

17.9 Wij maken gebruik van een online incassoprogramma. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door het (tijdelijk) niet functioneren van het programma of niet bereikbaar zijn van het programma.

18. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan: Elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.

18.2 De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

18.3 Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

18.4 Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18.5 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.

19. Klachten

19.1 Eventuele klachten ten aanzien van facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 kalenderdagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

19.2 Na het verstrijken van de in artikel 19.1 genoemde termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

19.3 Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

19.4 Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

20. Auteursrechten en overige IE-rechten

20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, , begrotingen, ramingen, rapporten, brieven, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede, modellen, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De opdrachtgever verkrijgt eventueel uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

20.2 Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

20.3 Overdracht van repro en/of auteursrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.

20.4 Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp of model van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

20.5 Het is niet toegestaan de door ons verzonden correspondentie in een dossier zonder onze schriftelijke toestemming (gedeeltelijk) te reproduceren en/of te gebruiken in andere dossier(s) en/of terzake andere debiteuren.

21. Slotbepalingen

21.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

21.2 Wij zijn gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zullen wij Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

21.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.

21.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.5 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.