Nieuwe Wetgeving Internetverkopen

Webwinkeliers en consumenten opgelet: Nieuwe regelgeving ter zake koop of afstand

Per 13 juni 2014 zal de regelgeving inzake Koop op afstand wijzigen. De voornaamste reden van de wetswijzigingen is het op één lijn brengen van de regels voor verkoop op afstand in heel Europa. Webwinkels zullen op diverse punten moeten worden aangepast om tijdig aan de nieuwe regels te voldoen.
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

Uitgebreide informatieplicht:
Ten eerste is er een verscherpte informatieplicht voor de webwinkelier. De webwinkelier dient zich aan een uitgebreide informatieplicht te houden, voordat de consument door de overeenkomst op afstand is gebonden. De webwinkelier is conform artikel 6 van de Richtlijn onder ander verplicht te verstrekken:

 • de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten;
 • de identiteit van de handelaar;
 • de totale prijs van de goederen of diensten;
 • alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn;</li
 • bij overeenkomst van onbepaalde duur/abonnement de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor de overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten;
 • de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 • de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen;
 • een herinnering aan het feit dat de geleverde zaak moet voldoen aan de overeenkomst en de vermelde specificaties;
 • de duur van de overeenkomst, of (bij automatische verlenging) de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
 • de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures.
 • Essentieel is tevens dat het voor de consument duidelijk is dat hij bij het einde van het bestelproces door de ‘bestelknop’ aan te klikken, een overeenkomst sluit en daarbij een
 • betalingsverplichting op zich neemt. Dit dient dan ook bij de bestelknop uitdrukkelijk en zichtbaar te worden vermeld.
 • Het herroepingsrecht
  De tweede wijziging is het herroepingsrecht. Ook ten aanzien van het herroepingsrecht, heeft de webwinkelier een uitgebreide informatieplicht. De webwinkelier dient de consument te informeren over:
 1. de voorwaarden, de termijn en de wijze waarop het herroepingsrecht dient te worden gebruikt;
 2. de mededeling dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen betaalt bij herroeping van de overeenkomst;
 3. de vermelding van de kosten van het terugzenden wanneer de goederen niet per “gewone post” kunnen worden teruggezonden;
 4. de mededeling dat de consument redelijke kosten van een deels gebruikte dienst moet betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd;
 5. het modelformulier voor herroeping opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn;
 6. de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of mogelijkerwijs verliest.
 7. Volgens de huidige wetgeving heeft de consument 7 werkdagen bedenktijd om te beoordelen of hij de overeengekomen dienst of het toegezonden product wil houden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de consument de gesloten overeenkomst herroepen. Deze bedenktijd wordt in de nieuwe wetgeving uitgebreid tot 14 kalenderdagen.

Tijdens de bedenktijd is het aan de consument om voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Hij heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen. Zolang de consument echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het ook niet gebruiken. Indien de consument het product in deze periode toch gebruikt, is hij aansprakelijk voor een eventuele de waardevermindering.

In bepaalde gevallen kan de webwinkelier producten en/of diensten uitzonderen van het herroepingsrecht. Dit gaat dan onder andere om producten: die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd; snel bederven dan wel een beperkte houdbaarheid hebben en/ of producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken.
Let op: voor op afstand gesloten diensten, zoals een telefoonabonnement of de levering van gas, water of elektriciteit, geldt dat er aan een aantal extra voorwaarden moet zijn voldaan voordat deze kunnen worden uitgezonderd van het herroepingsrecht. Indien een consument kenbaar heeft gemaakt aan de webwinkelier dat hij de overeenkomst wil herroepen, krijgt de webwinkelier in beginsel 14 dagen de tijd om de door de consument gedane betalingen te vergoeden. Wanneer de webwinkelier de retour gezonden goederen echter nog niet heeft terugontvangen, mag hij wachten met terugbetalen tot de goederen hem daadwerkelijk hebben bereikt óf tot de consument een bewijs kan overleggen dat hij terug heeft gezonden.
De kosten voor de retourzending mogen aan de consument worden doorberekend, mits de consument hierover goed is geïnformeerd. Indien dit niet is gebeurd, dan zijn de retourkosten alsnog voor de web-winkelier.

Gevolgen niet informeren van de consument
De nieuwe wetgeving verwacht van de webwinkelier dus dat zij actief en uitgebreid de consument informeert. Wanneer de webwinkelier de consument dus onvoldoende of onjuist informeert, zijn daar diverse consequenties voor de webwinkelier aan verbonden.

Gevolgen van een niet juiste nakoming zijn onder meer:

  1. Extra vracht- en leveringskosten en de kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de webwinkelier, wanneer de consument hierover vooraf niet of onvoldoende is geïnformeerd.
  2. De consument is ook niet verplicht de kosten voor deels uitgevoerde diensten te betalen wanneer hij onvoldoende is geïnformeerd over zijn herroepingsrecht.
  3. Bij het niet verstrekken van het modelformulier voor herroeping kan de bedenktijd van de consument oplopen tot maar liefst 12 maanden.
  4. De consument is niet aan de overeenkomst gebonden wanneer de webwinkelier de consument er onvoldoende op heeft gewezen dat zijn bestelling een betaalverplichting inhoudt.
  5. De gevolgen en daarmee gepaard gaande kosten/ schade, zijn voor een webwinkelier eenvoudig te voorkomen, door te voorzien in een juiste en uitgebreide informatieverschaffing aan de consument.

Laat u daarom als webwinkelier goed voorlichten. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Van Loon Advocaten (tel: 0318-514813 of mail naar: info@vanloon-advocaten.nl).